جزئیات خبر:

مجوز امتیاز بازآموزی جهت همایش صادر و امتیاز بازآموزی جهت همایش تخصیص یافت. همکاران علاقه مند می توانند با مراجعه به سامانه آموزش مداوم به آدرس ircme.ir و با انتخاب شناسه 130577 نسبت به ثبت نام و کسب امتیاز بازآموزی اقدام نمایند.